PIISPANKATUYHDISTYS-BISKOPSGATAN RY:N SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Piispankatu-Biskopsgatan ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alue on Piispankadun alue, Tuomiokirkon Vesilinnanmäen, Helsinginradan ja Aurajoen rajaamina.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa toiminta-alueensa väestön etuja, pyrkiä säilyttämään alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne sekä syventää alueen asukkaiden tietämystä ja kiintymystä asuinseutuunsa.

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan

 • järjestämällä kokouksia sekä valistus-, tiedotus- ym. samantapaisia tilaisuuksia,
 • tekemällä esityksiä viranomaisille sekä antamalla heille lausuntoja ja selvityksiä,
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 • toimimalla yhdistyksen toiminta-alueen kaunistamiseksi ja vaalimalla sitä arvokasta, mikä on tunnusomaista sen historialle ja nykyisyydelle.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, asunto-osakeyhtiö tai rekisteröity yhdistys, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Jäsenistä pidetään hallituksen toimesta luetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsen, joka toimii yhdistyksen omaksumia periaatteita vastaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä. Jäsenet suorittavat vuosittain vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta:

Vaalikokouksen loka-marraskuussa ja vuosikokouksen maalis-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana.

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukselle sihteerin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänestystilanteessa äänten laskijoina.
 2. Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
 3. Esitetään hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi.
 4. Vahvistetaan seuraavana toimintavuotena perittävä jäsenmaksu.
 5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi:
  • hallituksen puheenjohtaja
  • hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • varsinainen tilintarkastaja ja hänelle kaksi varahenkilöä.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
 7. Varataan läsnä oleville jäsenille tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukselle sihteerin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänestystilanteessa äänten laskijoina.
 2. Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten
  päätösvaltaiseksi.
 3. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös.
 6. Päätetään vastuuvapaudesta.
 7. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Varataan läsnäoleville jäsenille tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vaalikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluvat yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittavat 10 jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtajan ollessa estynyt puhetta johtaa varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa jaostoja, jotka hoitavat hallituksen määräämiä tehtäviä. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus ja jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus ja jaostot ovat päätösvaltaisia, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

7 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilöidensä toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa avustuksia, apurahoja ja testamentteja sekä lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä. Tulonsa yhdistys voi käyttää tarkoitusperiensä edistämiseen.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.